Diaconie

Het werk van de diakonie van de Noorderkerk zou je kort samen kunnen vatten als het voorgaan van de gemeente in het omzien naar elkaar en naar de wereld om hen heen. De diakenen doen dat op verschillende manieren: één van de meest zichtbare manieren is dat de diakenen wekelijks in de dienst op zondag geld inzamelen voor één of meerdere goede doelen. Deze goede doelen zijn bijvoorbeeld noodhulporganisaties, hospices waarin ondersteuning wordt geboden aan terminale patiënten of projecten voor hulpbehoevenden uit de wijk van de Noorderkerkgemeente. Door in de dienst het doel van de collecte toe te lichten wil de diakonie de gehele gemeente betrekken bij deze doelen.

Daarnaast biedt de diakonie uit haar eigen middelen financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen verwachten. Te denken valt aan gezinnen met een minimuminkomen waar plotseling de wasmachine uitvalt. In zulke situaties springt de diakonie vaak bij, soms met een gift, soms in de vorm van een lening.
Voor veel hulpvragen zijn allerlei instanties beschikbaar met hun eigen, specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld schuldhulpverlening, psychische zorg of maatschappelijk werk.

De diakenen fungeren als een soort ‘doorgeefluik’ voor mensen met verschillende problemen om hen op het spoor van de juiste instanties te brengen.

Vanuit de Noorderkerk zijn meerdere mensen wereldwijd actief in missionair of humanitair werk. Via de zendingscommissie ondersteunt de diakonie deze mensen en stimuleert zij de betrokkenheid van de gemeenteleden bij het wereldwijde werk van de kerk.

Achter de schermen regelen de diakenen verschillende praktische dingen, zoals vervoer voor ouderen naar de kerk of een verhuizing voor een alleenstaande moeder die daar zelf geen hulp bij vinden kan.

Tot slot zijn de diakenen degenen die bij de vieringen van het heilig avondmaal in de dienst de praktische kant voor hun rekening nemen: het dekken van de tafels en het verzorgen van brood en wijn.

Mocht u verder vragen hebben over de diakonie, (diaconie@noorderkerk.org) spreek dan gerust één van de diakenen aan! Zij zitten op zondagochtend in de banken vanuit de kerk gezien aan de linkerkant van de kerkzaal.

Zelf een bijdrage leveren aan het diakonale werk?

U kunt op verschillende manieren zelf bijdragen aan het werk van de diakonie:
– draag het werk van de diakonie en allen die diakonale hulp nodig hebben in gebed op aan God
– u kunt een gift overmaken op rekeningnummer NL86INGB0000739455 t.n.v. Wijkdiakonie Noorderkerk te Amsterdam. De diakonie heeft een officiële ANBI-status, uw gift is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
– wilt u praktische hulp geven, in welke vorm dan ook, neem dan contact op met één van de diakenen diaconie@noorderkerk.org